خودرو جو
فروش کتاب آموزش کامل cng فروش کتاب آموزش کامل cng
?مطالب عمومی?

اموزش تعویض سیبک فرمان پراید

اموزش تعویض سیبک فرمان پراید

روش تست سیبک پراید  :
جعبه فرمان هيدروليک را از لحاظ پارگي گردگيرها در دو طرف کنترل و بررسي نماييد .
جعبه فرمان هيدروليک را از لحاظ نشتي ، خم شدگي و ضربه ديدگي لوله هاي رفت و برگشت روغن هيدروليک و هرز شدگي مهره ها و محل اتصال لوله ها را کنترل و بررسي نماييد.

نکته1: در صورت مشاهده ايراد پارگي گردگير ، نشتي يا صداي غير عادي از داخل جعبه فرمان مطابق دستورالعمل تعويض جعبه فرمان هيدروليك اقدام نماييد.

معيار پذيرش:
در صورتمشاهده پارگي و يا پيچيدگي و دفرمگي گردگيرها ايراد آنمربوط به عملكرد و چنانچه سوراخ شدگي يا پارگي مشاهده شود ايراد مربوط به ريختن مايعترمز بر روي گردگير است و مي بايستگردگير را تعويض نماييد.

نکته2 :در صورتيکه پارگي و سوراخ شدگي شديد ناشي از ريختن مايع ترمز و برخورد با جسم تيز و يا حمل و نقل نامناسب باشد، قطعه شامل گارانتي نمي باشد

آزمون صدای غير عادی فرمان

روش تست

ابتدا عيب يابي را در حالت خودرو روشن وتوقفکامل خودرو با چرخش سريع غربيلک به صورت حرکت رفت و برگشتي به سمت چپ و راست انجام دهيد.در صورت يكه صداي غيرعادي و لقي بيش از حد ، در هنگام چرخش فرمان مشاهده شود ميزان باد لاستيک ها را کنترل نموده (bar3/2معادل psi33)و سپس موارد زير راکنترل و بررسي نماييد :

سفت بودن مهره تنظيم پشت سيبک فرمان را کنترل نموده و سيبک هاي فرمان را مطابق دستورالعمل مربوطه از نظر سالم بودن بررسي نماييد.

ميل فرمان عمودي را براساس دستورالعمل مربوطه بررسي شده و در صورت معيوب بودن تعويض گردد.

لقي چهار شاخ و ميل رابط بررسي شده و سفت بودن پيچهاي آنها نيز مطابق زير کنترل گردد :پيچ اتصال بين چهارشاخه و واسطه را شل نموده و نسبت به حرکت غربيلک فرمان (چند سيكل کامل به چپ و راست ) اقدام نماييد و مجدداً پيچ مذکور را با گشتاور استاندارد(98تا 22نيوتن متر) سفت نماييد.

عدم برخورد چهارشاخ با کرپي انتهاي محور فرمان مطابق شكل شماره (2) در هنگام چرخيدن فرمان را کنترل و بررسي نماييد

عیب یابی جعبه فرمان پراید
عیب یابی جعبه فرمان پراید

عدم برخورد چهارشاخ با گردگير لاستيكي چهار شاخ مطابق شكل شماره (3) در هنگام چرخيدن فرمان را کنترل و بررسي نماييد

اموزش تعویض سیبک فرمان پراید
اموزش تعویض سیبک فرمان پراید

عدم برخورد رابط فرمان با سيني جلوي خودرو مطابق شكل شماره (4) در هنگام چرخيدن فرمان را کنترل و بررسي نماييد .شكل شم

اموزش تعویض سیبک فرمان پراید
اموزش تعویض سیبک فرمان پراید

 

 

برخورد قاب غربيلک فرمان را در قسمت زير غربيلک فرمان کنترل و بررسي نماييد .
گشاد شدن دهانه گردگير آکاردئوني و حرکت غير عادي روي مفصل فرمان و بالا آمدن بر روي پله مفصل فرمان مطابق شكل شماره (0) که ايجاد صداي غير عادي مي کند .لذا با تعويض گردگير و بست فلزي ايراد را برطرف نماييد .

نکته3 :بعد ازهر بار تعويض گردگير ، مي بايست انتهايقطر بزرگ گردگير را با چسب مناسب آببندي نماييد.

اموزش تعویض سیبک فرمان پراید
اموزش تعویض سیبک فرمان پراید

لقي مجموعه جعبه فرمان را مطابق روش هاي تست اول و دوم بند 3-3-0دستورالعمل تعويض جعبه فرمان کنترل نماييد .

معيار پذيرش:
در صورتي که موارد ذکر شده روي خودرو انجام گرفته شد ولي هنوز صداي غير عادي در حين چرخش سريع فرمان به سمت چپ و راست شنيده مي شود ،آزمون هاي ذيل را براي تشخيص ايراد مفصل فرمان انجام دهيد

 

تست اول :
خودرو را توسط جک تا حدي بالا ببريد تا چرخها از زمين جدا شود سپس مطابقاشكال شماره (6 )و(2)با يک دست و توسط انبرقفلي ، مفصل فرمان را حرکت دهيد سپس با قرار دادن دست ديگر بر روي مفصل فرمان ،محل بروز لقي و صدا راکنترل و بررسي نماييد.

اموزش تعویض سیبک فرمان پراید
اموزش تعویض سیبک فرمان پراید
اموزش تعویض سیبک فرمان پراید
اموزش تعویض سیبک فرمان پراید

تست دوم :

ابتدا يک نفر خودرو را روشن نموده و غربيلک فرمان با سرعت به چپ و راست حرکت داده و نفر دوم با قرار دادن دست خود از داخل محفظه موتور بر روي مفصل فرمانو ساير قطعات منشا ايجاد صداي غير عادي را کنترل و بررسي مي نماييد. در صورتيكه لرزش و ضربه در زير دست از مفصل فرمان محسوس مي باشد و لرزش و ضربه در ساير قطعات احساس نمي گردد ، مفصل فرمان را تعويض نماييد

 

نکته4 :اگرمحل بروز صداي غير عادي مربوط به جعبه فرمان يا مفصل فرمان قابل تشخيص نبود مي بايست چرخ هاي جلو را باز نموده و سپس سيبك فرمان را از سگدست جدا نموده و مجموعه سيبك و مفصل را توسط دست به طرفين حركت دهيد و در صورتيکه لقي از محل مفصل فرمان محسوس باشد فقط مفصل فرمان را تعويض نماييد .

نکته5: افتادن مجموعه سيبك و مفصل فرمان پس از رها كردن آنها دليل قطعي براي معيوب بودن مفصل نمي باشدو مي بايست حتما لقي مفصل در آزمون هاي بالا محسوس باشد .

نکته6 :در صورتیکه مفصل فرمان معیوب تشخیص داده شد هنگام تعویض مفصل فرمان حتما رزوه هاي مفصل را به چسب لاک تاید مطابق شکل شماره (8) آغشته کنید سپس روي رک مونتاژ و با گشتاوري معادل حداقل 09نیوتن متر محکم نمایید

تعویض سیبک فرمان پراید
تعویض سیبک فرمان پراید

 

نکات فنی در زمان تعویض گردگیرآکاردئونی جعبه فرمان

نکته 7:در صورتيكه گريس روي رک جعبه فرمان تميز باشد از گريس جديد يا روغن براي روانكاري استفاده نكنيد و در هنگام تعويض گردگير مراقب باشيد ، رک جعبه فرمان مطابق شكل هاي شماره (9)کثيف نشود.

اما اگر گريس روي رک بر اثر پارگي و يا سوراخشدگي گردگير آکاردئوني کثيف شده باشد ابتدا با يک دستمال تميز تمامي گريس هاي روي رک را پاک نموده و سپس از گريس جديد و مشكي رنگ ( پايه ليتيومي ) استفاده نماييد.

تعویض سیبک فرمان پراید
تعویض سیبک فرمان پراید

نکته 8:گردگير مورد استفاده از جنس مرغوب و محكم باشد.گردگير جعبه فرمان هيدروليک با جعبه فرمان مكانيكي متفاوت است و مطابق شكل شماره (90)تفاوت آن ديده مي شود ( انتهاي گردگير جعبه فرمان هيدروليک قطر بزرگتري دارد)

تعویض سیبک فرمان پراید
تعویض سیبک فرمان پراید

نکته 9:استفاده از چسب آببندي به نحويكه دور تا دور پوسته مطابق شكل شماره (99 )در محل بسته شدن گردگير آکاردئوني کاملا با چسب پوشيده شود و امكان نفوذ آب وجود نداشته باشد و سپس بست گردگيررا محكم ببنديد.

شكل شماره (99)

نکته 10:استفاده مجدد از بست فلزي خود جعبه فرمان (بست فلزي قابليت استفاده مجدد دارد) نکته 99:درصورتيكه بست گردگير آکاردوني مورد استفاده بر روي جعبه فرمان اصلي پلاستيكي مي باشد ، از بست جديدي که نرم مي باشد و شكسته نمي شود استفاده گردد.

نکته 11:براي تعويض گردگير ابتدا زبانه کوچک روي بست را مطابق شكل شماره (92) صاف نموده تا بست از دور گردگير آزاد شود سپس گردگير جديد را به چسب آببندي آغشته و جايگزين گردگير معيوب نماييد . براي بستن بايد بست را دور گردگير قرار دهيد و مطابق شكل شماره (93) بطوري که زبانه داخل شيار بست قرار گيرد سپس زبانه را خم نماييد

 

 

دانش دانش
برچسب ها
عشق شیرین عشق شیرین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن